Menu

Izmera stavb in objektov


Po končani gradnji se velikokrat pozabi na ureditev vpisa novozgrajenega objeta v uradne evidence. To obvezo  Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) nalaga investitorju in sicer najpozneje v 30 dneh od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja, mora investitor v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster in tudi v kataster stavb.

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje dva postopka in sicer določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) ter vpis stavbe v kataster stavb. 

Za izdelavo Elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je potrebno izdelati Etažni načrt stavbe (tloris stavbe – obris strehe, karakteristični prerez stavbe, tlorisi etaž in delov stavbe).

Kaj je torej vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca o stavbah in o delih stavb (številka stavbe, številka parcele, naslov, karakteristične višine stavbe, podatki o etažah).

Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je njeno zemljišče pod stavbo evidentirano v zemljiškem katastru.

Kdaj vpisati stavbo v kataster stavb?

– če je stavba novogradnja in še nima svoje identifikacijske številke,

– pred vpisom v zemljiško knjigo,

– ko želite stavbo razdeliti na več delov.

Zakaj vpisati stavbo v kataster stavb?

– da boste lahko pridobili hišno številko,

– da boste lahko vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo,

– da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,

– da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit…

Kataster stavb je uradna državna evidenca o stavbah  in o delih stavb. Povezuje stvarne pravice na stavbah, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru – umesti stavbo ali del stavbe v prostor in tako stavbo ali del stavbe poveže z lastnikom.

Kataster stavb vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. Sestavljen je iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi, načrti in podatki, navedeni pred zadnjimi vpisanimi podatki. Zbirka listin se hrani v fizični ali elektronski obliki.

V katastru stavb za vsako stavbo ali del stavbe vodimo naslednje podatke:

– identifikacijska oznaka stavbe,

– lastnik stavbe,

– upravljavec stavbe,

– lega in oblika stavbe ali dela stavbe,

– površina stavbe,

– dejanska raba stavbe,

– številka stanovanja ali poslovnega prostora.

Podatki o stavbah in delih stavb se vodijo v centralni bazi katastra stavb, ki je povezana z registrom prostorskih enot in zemljiškom katastrom.

Podatke o stavbi in delih stavbe mora investitor gradnje posredovati Geodetski upravi najkasneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del oziroma ob začetku uporabe, če je ta pred zaključkom gradbenih del.

Podatke o izvedenih spremembah mora posredovati lastnik, imetnik stavbne pravice ali upravnik v 30 dneh po izvedenih spremembah.

Kaj je sprememba podatkov v katastru stavb?

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

– sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,

– sprememba lege, oblike ali površine,

– sprememba dejanske rabe,

– sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,

– združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,

– vpis novega dela stavbe,

– izbris stavbe ali dela stavbe.

Pogoj za vpis sprememb podatkov v katastru stavb je, da so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in da so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.

Kdaj spremeniti podatke v katastru stavb?

– kadar pride do preoštevilčenja stavb,

– po združitvi ali delitvi stavb,

– če ste na stavbi izvedli poseg, ki je spremenil tloris, višino ali število etaž stavbe oz. dela stavbe (npr. če ste prizidali nov prizidek, če ste stavbo ali del stavbe porušili, če ste stavbo dvignili…),

– kadar delite ali združujete stavnovanja v večstanovanjski stavbi,

– kadar želite kupti del skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi.

Zakaj spremeniti podatke v katastru stavb?

– da boste lahko vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo,

– da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi,

– da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipotekarni kredit…