Menu

Komunalni vodi – GJI


Po končani gradnji je potrebno urediti  vse potrebno za vpis novozgrajenega objeta (komunalnega voda) v uradne evidence.

To obvezo Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) nalaga investitorju in sicer najpozneje v 15 dneh od pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, poskrbeti za vpis objekta (komunalnega voda) v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI).

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske (javne) infrastrukture.

Objekti GJI so gradbeno inženirski objekti, ki tvorijo omrežje gospodarske infrastrukture. Objekt GJI je najmanjša enota v zbirnem katastru GJI, za katerega veljajo enake lastnosti.

Zbirni kataster GJI vodi Geodetska uprava RS.

Kataster GJI je zbirka podatkov, ki jo zagotavljajo lastniki GJI in vsebujejo podatke o GJI istih lastnikov. V njem so lahko zbrani podatki o različnih vrstah GJI.

Poznamo naslednje vrste GJI in njihovih značilnosti:

– prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča),

– energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne  energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),

– komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),

– vodna infrastruktura,

– infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja,

– drugi objekti v javni rabi (elektronske komunikacije)

– ostala infrastruktura (nafta in naftni derivati, vodna infrastruktura).

Gospodarska infrastruktura je lahko javna  (država, občine) ali zasebna (telekomunikacijske naprave in omrežja, kabelski sistemi, …).

 

V našem podjetju vam uredimo :

– izmero gospodarske infrastrukture,

– vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

– vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture.

 

Samo urejene evidence o gospodarski infrastrukturi omogočajo dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti gospodarske infrastrukture.

Urejene evidence so učinkovita podlaga za odločitve na področju gradnje in načrtovanja prostora, omogočajo bolj varno izvajanje posegov v prostor in vplivajo na zmanjšanje števila poškodb na infrastrukturi, ki leži pod zemljo.

Take evidence so temelj za dobro gospodarjenje z omrežjem in objekti gospodarske infrastrukture.