Menu

Geodetski načrti

Geodetski načrti predstavljajo grafično podlago za izdelavo projektov  novogradenj, dograditev, sanacij, legalizacij in drugih vrst gradenj, kakor tudi upravljanja z vašimi nepremičninami.

Prav tako so podlaga za izdelavo projektov izvedenih del in pridobitve uporabnega dovoljenja novo zgrajenih stavb, objektov in naprav.

Geodetski načrti so osnova za izdelavo planskih dokumentov, kot so občinski in državni prostorski načrti.

Na terenu  izmerimo topografske karakteristike zemljišča in izdelamo natančen 3D načrt območja, ki vsebuje obstoječe objekte, komunikacije, komunalne vode, vrsto rabe zemljišč, meje parcel, karakteristične točke reliefa in po potrebi druge dodatne predhodno dogovorjene vsebine (višine slemen, globine jaškov, višine električnih vodnikov, in podobno).

Geodetski načrt vsebuje podatke, ki smo jih dobili z opravljenimi meritvami na terenu, kakor tudi druge podatke iz uradnih evidenc. Geodetski načrt predstavlja torej prikaz dejanskega stanja terena, združen s podatki iz drugih uradnih evidenc in ostalih virov.

Geodetski načrt sestavljata grafični in pisni del, (grafični del: načrt v različnih oblikah prikaza – papir, digitalna oblika načrta) in pisni del: certifikat geodetskega načrta, v katerem je navedena natančnost prikazanih podatkov, viri prikazanih podatkov, pogoji uporabe načrta. Z izdelanim certifikatom jamčimo, da smo geodetski načrt izdelali skladno s predpisi in zahtevami naročnika.

Vrste geodetskih načrtov:

– geodetski načrti za potrebe projektiranja objektov in naprav,

– geodetski načrti novega stanja zemljišča za pridobitev uporabnega dovoljenja,

– geodetski načrti za izdelavo občinskih in državnih prostorskih načrtov,

– drugi geodetski načrti po dogovoru.