Menu

Storitve


IZMERA ZEMLJIŠČ

– Urejanje parcelnih mej
– Izravnava parcelnih mej
– Parcelacije
– Označitev mej z mejniki
– Določitev zemljišča pod stavbo
– Izmera dolžinskih objektov
– Sprememba bonitete zemljišč
– Nova izmera
– Komasacije

IZMERA STAVB IN OBJEKTOV

Evidentiranje stavbe:

– vpis stavbe v kataster stavb (etažni načrt),
– sprememba vpisa v kataster stavb (sprememba etažnega načrta).

ZAKOLIČBE

– Kaj je zakoličenje objekta
– Kdaj je potrebno zakoličenje objekta
– Zakaj je potrebna zakoličba objekta

KOMUNALNI VODI-GJI

– Prometna infrastruktura
– Energetska infrastruktura
– Komunalna infrastruktura
– Vodna infrastruktura

5-maj

GEODETSKI NAČRTI

– Geodetski načrti za potrebe projektiranja objektov in naprav
– Geodetski načrti novega stanja zemljišča za pridobitev uporabnega dovoljenja
– Geodetski načrti za izdelavo občinskih in državnih prostorskih načrtov

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Nepogrešljivi člen v sodelovanju z drugimi strokami pri projektiranju, gradnji in delovanju zahtevnih inženirskih objektov in naprav.