Menu

Zakoličbe


Kaj je zakoličenje objekta?

Pred samo gradnjo objekta, za katerega je z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) predpisano gradbeno dovoljenje, zakon zavezuje izvajalca, da poskrbi za zakoličenje objekta.
Zakoličenje objekta je označitev lege in oblike načrtovanega objekta na zemljišču. Označimo karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.
Zakoličenje objekta je geodetska storitev, ki jo izvajamo v prvi gradbeni fazi gradnje objekta. Šele ko je opravljena zakoličba, se lahko začno pripravljalna dela in izkop gradbene jame. Po izkopu gradbene jame lahko izvedemo zakoličenje objekta tudi v sami gradbeni jami. Gradbene linije lahko prenesemo tudi na gradbene profile.

Kdaj je potrebno zakoličenje objekta?
– pred pričetkom gradnje vsakega novega objekta, za katerega je izdano gradbeno dovoljenje,
– kadar želite na terenu označiti os trase dolžinskega objekta ali objektov gospodarske infrastrukture,
– pred pričetkom gradnje enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, pa ga želite natančno umestiti v prostor.

Zakaj je potrebna zakoličba objekta?
– da bo vaš bodoči objekt pravilno umeščen v prostor,
– da gradnja vašega objekta ne bo odstopala od projektnih podatkov,
– da ugotovite morebitna odstopanja med projektom in stanjem v naravi in jih pravočasno odpravite.

Zapisnik zakoličbe:

o izvedeni zakoličbi na terenu se izdela zapisnik zakoličbe, v katerem so navedeni podatki o naročniku storitve, podatki o gradbenem dovoljenju, podatki o vrsti objekta, številki projekta, izdelovalcu projekta ter podatki o referenčni nadmorski višini (+- 0,00).

Sestavni del zapisnika zakoličbe je tudi načrt zakoličbe.