Menu

Reference

Več kot 20 let opravljamo geodetske storitve na trgu, več kot 6000 opravljenih različnih geodetskih storitev v zadnjih 10 letih s področja zemljiškega katastra,  katastra stavb, izdelavi etažnih načrtov, izdelavi geodetskih načrtov, izvedbi zakoličb, izmeri komunalnih vodov in izdelavi GJI, izvedbi projektov inženirske geodezije.

Nekaj referenčnih projektov:

komasacija kmetijskih zemljišč Vučja vas,

komasacija stavbnih zemljišč Odranci,

sanacija nedokončanih komasacij v UE Ljutomer,

– geodetska dela pri izgradnji železniške proge MS-HODOŠ, odsek Vaneča in Gornji Petrovci – Hodoš,

– geodetska dela pri izgradnji avtoceste Lipovci-Pince, odsek Dolga vas – Lendava, nadvoza Petišovci,

– izmera številnih cest, kolesarskih stez in hodnikov za pešce,

– izmera kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Ljutomer, Velika Polana,

– pomurski vodovod, sistem B in sistem C (zakoličbe, GJI),

kanalizacije v sklopu pomurskega vodovoda, sistem C,

– izdelava več katastrov pokopališč,

– 3D izmere gramoznic Babinci, Krapje,Dobrovnik,

– izmera glinokopa Boreci (Tondach),

– izmera mestnih plinovodnih omrežij Ljutomer, Lendava,

– geodetska dela pri izgradnji Bioterm Mala Nedelja,

– geodetska dela pri izgradnji Termalnega kopališča Banovci,

številni drugi manjši in večji projekti,

– sodelujemo s številnimi projektanskimi in gradbenimi podjetji na lokalnem in širšem področju.

 

ZAUPAJO NAM TUDI: